کد امنیتی کد امنیتی کد امنیتی را در اینجا کپی نمایید  

پیش بینی های هواشناسی چه میزان دربرنامه ریزیهای روزمره زندگی شما موثر است؟