خلاصه توصیه های کشاورزی از تاریخ 96/03/07 تا تاریخ 96/03/10. .

1. زارعین کلزاکار لازم است نسبت به قطع مصرف کود ازته در مزارع جهت جلوگیري از تولید شاخه هاي جدید و جلوگیري از غیر یکنواختی در رسیدن غلافها اقدام نمایند. 2. به شبکه های مراقبت مزارع غلات استان توصیه میشود نسبت به مانیتورینگ و گزارش زنگ غلات و همچنین پوره سن غلات اقدام نمایند. 3. به غلات کاران استان توصیه میشود در صورت آلوده بودن مزارع به آفت پوره سن گندم و عدم وزش باد نسبت به کنترل شیمیایی آن با نظر کارشناسان اقدام نمایند. 4. دیمکاران استان درصورت وجود منابع آب، انجام آبیاري تکمیلی در مزارع گندم ضروری می باشد. 5. به دامداران و مرغداران توصیه میشود به منظور جلوگیری از شیوع بیماری های فصلی(تب برفکی) اقدامات لازم را معمول دارند. 6. با توجه به عدم وجود بارش های موثر، زرارعین و باغداران نسبت به تنظیم دور آبیاري براساس شرایط رطوبتی و دمای خاك در ساعات خنک روز اقدام نمایند. 7. به گلخانه داران توصیه می شود به منظور پیشگیری از وقوع بیماری های قارچی نسبت به تهویه واحدهای گلخانه ای اقدام نمایند. 8. زارعین نسبت به انجام عملیات وجین علف های هرز و توزیع کود سرك در زراعت هاي بهاره از جمله چغندر قند، سیب زمینی و ذرت اقدام نمابند. 9. به چغندرکاران توصیه میشود با توجه به احتمال خسارت کک چغندرقند با نظر کارشناسان گیاهپزشکی نسبت به کنترل آفت اقدام نمایند.


لینک جزئیات:    
سایت هواشتاسی کشاورزی همدان