خلاصه توصیه های کشاورزی از تاریخ 98/06/24 تا تاریخ 98/06/28

1. به دامداران و مرغداران توصیه میشود به منظور جلوگیری از شیوع بیماری های فصلی(تب برفکی) اقدامات لازم را معمول دارند. 2. با توجه به عدم وجود بارش های موثر، زرارعین و باغداران نسبت به تنظیم دور آبیاري براساس شرایط رطوبتی و دمای خاك در ساعات خنک روز اقدام نمایند. 3. به گلخانه داران توصیه می شود به منظور پیشگیری از وقوع بیماری های قارچی نسبت به تهویه واحدهای گلخانه ای اقدام نمایند. 4.تنظیم دما و بهبود شرايط تهويه در اماكن دام وطیور در مرغداري ها وگاوداري ها با توجه به روند افزايش دما انجام گردد.


لینک جزئیات:    
سایت هواشتاسی کشاورزی همدان