خلاصه توصیه های کشاورزی از تاریخ 98/03/01 تا تاریخ 98/03/05

1-گندم دیم : پایش سن مادر و شته در مزارع 2-سیب زمینی :آبیاری و تغذیه مزارع 3- سیر :توزیع کود سرک و ابیاری 4-گردو : آبیاری و تغذیه باغات به روش چال کود و ردیابی آفت کرم خراط 5- انگور : هرس شاخه های خشک و تغذیه باغات و آبیاری 6- کلزا : کنترل علف های هرز و پایش شته در مزارع و توزیع کود سرک 7- چغندر قند انجام کاشت و آبیاری 8- باغات سیب کنترل آفات قبل از گلدهی


لینک جزئیات:    
سایت هواشتاسی کشاورزی همدان