خلاصه توصیه های کشاورزی از تاریخ 99/03/07 تا تاریخ 99/03/11 .

1. به شبکه های مراقبت مزارع غلات استان توصیه میشود نسبت به مانیتورینگ و گزارش زنگ غلات و همچنین پوره سن غلات اقدام نمایند. 2. به غلات کاران استان توصیه میشود در صورت آلوده بودن مزارع به آفت سن گندم نسبت به کنترل شیمیایی آن با نظر کارشناسان اقدام نمایند. 3. به دامداران و مرغداران توصیه میشود به منظور جلوگیری از شیوع بیماری های فصلی(تب برفکی) اقدامات لازم را معمول دارند. 4. به باغداران توصیه می شود نسبت به بازدید درختان مثمر با نظر کارشناسان گیاهپزشک نسبت به کنترل کلیه عوامل خسارت زا (آفات، بیماریهاو علف های هرز) اقدام نمایند. 5- به چغندرکاران توصیه میشود با توجه به احتمال خسارت کک چغندرقند با نظر کارشناسان گیاهپزشکی نسبت به کنترل آفت اقدام نمایند


لینک جزئیات:    
سایت هواشتاسی کشاورزی همدان