بر روی محصول مورد نظر برای مشاهده دریافت توصیه کشاورزی ثبت شده کلیک نمایید

گردو

گلخانه

باغداران

زنبورداران

کلزا

عمومی


توصیه های کشاورزی ثبت شده برای گردو

توصیه های هواشناسی کشاورزی مورخ 19/06/1402 لغایت 22/06/1402 ---خودداری از بالا رفتن از درختان گردو در زمان وزش باد جهت برداشت توسط گارگران فصلی

توصیه های کشاورزی ثبت شده برای گلخانه

توصیه های هواشناسی کشاورزی مورخ 19/06/1402 لغایت 22/06/1402 ---بازدید مستمر از پوشش گلخانه ها

توصیه های کشاورزی ثبت شده برای باغداران

توصیه های هواشناسی کشاورزی مورخ 19/06/1402 لغایت 22/06/1402 ---استحکام نهال های تازه کشت شده با نصب قیم جهت مقاومت در برابر باد---خودداری از محلول پاشی و سم پاشی در مزارع و باغات

توصیه های کشاورزی ثبت شده برای زنبورداران

توصیه های هواشناسی کشاورزی مورخ 19/06/1402 لغایت 22/06/1402 ---محافظت از کندوهای زنبور در برابر وزش شدید باد

توصیه های کشاورزی ثبت شده برای کلزا

توصیه های هواشناسی کشاورزی مورخ 19/06/1402 لغایت 22/06/1402 --- کاشت و بلافاصله انجام آبیاری

توصیه های کشاورزی ثبت شده برای عمومی

توصیه های هواشناسی کشاورزی مورخ 19/06/1402 لغایت 22/06/1402 ---خودداری از برداشت محصولات علوفه ای---عدم انجام آبیاری بارانی---جلوگیری از ورود گرد و خاک به استخرهای پرورش آبزیان4-عدم استقرار نهاده های کشاورزی بر روی زمین