اداره کل هواشناسی استان همدان
 تلفن: 32569062,3  نمابر: 32569064  معاونت:32569061
 دیدبانی: 32569085  پیش بینی: 32569070  فنآوری اطلاعات: 32569074
 نشانی: همدان، میدان فرودگاه، اداره کل هواشناسی استان همدان- کدپستی:6519949890

شهرستانها
 ملایر: 33326040  نهاوند: 33427925  اسدآباد: 33116504
 کبودرآهنگ: 35552221  تویسرکان: 34941109  بهار:
 رزن: 36382279  گل تپه: 35328825  فامنین: 36825192
 قهاوند: 38463002

تماس الکترونیکی
 تلفن گویا: 134  نمابر گویا: 32569080  تارنما: www.Sinamet.ir
 پیامک: 20134  اطلاعات در مورد سامانه ها:Sinamet.ir?aboutmet  ایمیل: Hamedan}@irimo'..ir
برای مشاهده اطلاعات تکمیلی و اطلاعات چارت سازمانی لزفا کلیک نمایید