خلاصه وضعيت جوي 24 ساعت قبل ايستگاه هاي هواشناسي استان
ثبت در ساعت UTC 06

ایستگاه کرفس درگزین گل تپه بهار اسدآباد قهاوند فامنین رزن کبودراهنگ نهاوند تویسرکان ملایر همدان
بیشینه دما(°C) -2 -1 2 3 2 1 0 0 2 4 3 1
کمینه دما(°C) -4 -9 -8 -7 -9 -8 -6 -6 -6 -6 -7 -9
میانگین رطوبت نسبی(%) 95 92 92 87 87 91 90 94 87 79 90 92
سرعت بیشینه باد(km/h) 35 47 40 14 36 47 32 32 43 43 25 36
سمت بیشینه باد(°) شرقی شرقی شمالی شمالی جنوب شرقی شمال شرقی جنوب شرقی جنوب شرقی جنوب شرقی شرقی شرقی جنوب شرقی
پدیده با اهمیت() بارش برف بارش برف بارش برف بارش برف بارش برف بارش برف بارش برف بارش برف بارش برف بارش برف بارش برف بارش برف
میزان بارش 24 ساعت گذشته(mm) 3 8 9.6 10 11.4 3.7 2.6 12.6 20.4 2.8 7.7 4.4
میزان برف 24 ساعت گذشته(cm) 5 15 10 10 5 5 5 11 20 5 7 7
مجموع بارش سال زراعی تا امروز(mm) 163.5 149.6 132.7 147.3 115.6 152.9 174.6 226.5 189.7 158.7 150 125