خلاصه وضعيت جوي 24 ساعت قبل ايستگاه هاي هواشناسي استان
ثبت در ساعت UTC 06

ایستگاه کرفس درگزین گل تپه بهار اسدآباد قهاوند فامنین رزن کبودراهنگ نهاوند تویسرکان ملایر همدان
بیشینه دما(°C) 20 20 23 25 22 23 22 23 24 23 24 23
کمینه دما(°C) 6 0 0 3 0 2 0 0 4 7 4 1
میانگین رطوبت نسبی(%) 19 19 27 34 31 27 28 33 23 23 28 31
سرعت بیشینه باد(km/h) 16 18 11 14 22 15 10 10 20 20 22 20
سمت بیشینه باد(°) شمالی شمالی شمالی شمالی شرقی شمالی شمالی شمال غربی جنوبی جنوبی شمال غربی جنوبی
پدیده با اهمیت() وزش باد وزش باد وزش باد وزش باد وزش باد وزش باد وزش باد وزش باد وزش باد وزش باد وزش باد وزش باد
میزان بارش 24 ساعت گذشته(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
میزان برف 24 ساعت گذشته(cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموع بارش سال زراعی تا امروز(mm) 28 1.5 1.6 0 8.9 8.4 10.4 22 8.4 4.7 2.4 6