خلاصه وضعيت جوي 24 ساعت قبل ايستگاه هاي هواشناسي استان
ثبت در ساعت UTC 06

ایستگاه گل تپه بهار اسدآباد قهاوند فامنین رزن کبودراهنگ نهاوند تویسرکان ملایر همدان
بیشینه دما(°C) 29 33 34 33 34 32 33 34 31 33 32
کمینه دما(°C) 14 12 11 15 12 11 11 13 16 15 11
میانگین رطوبت نسبی(%) 25 27 41 21 23 28 30 35 27 26 28
سرعت بیشینه باد(km/h) 43 40 36 36 36 32 47 29 32 40 43
سمت بیشینه باد(°) غربی شمالی غربی غربی شمال شرقی غربی غربی شمالی غربی شمال غربی جنوب غربی
پدیده با اهمیت() باد شدید باد شدید باد متوسط باد متوسط باد متوسط باد متوسط باد شدید باد متوسط باد متوسط باد شدید باد شدید
میزان بارش 24 ساعت گذشته(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
میزان برف 24 ساعت گذشته(cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموع بارش سال زراعی تا امروز(mm) 444 475 655 444 558 650 579 783 670 601 507