خلاصه وضعيت جوي 24 ساعت قبل ايستگاه هاي هواشناسي استان
ثبت در ساعت UTC 06

ایستگاه گل تپه بهار اسدآباد قهاوند فامنین رزن کبودراهنگ نهاوند تویسرکان ملایر همدان
بیشینه دما(°C) 9 13 16 14 13 12 10 15 12 14 13
کمینه دما(°C) -1 -1 1 -1 -1 0 -1 0 2 2 -1
میانگین رطوبت نسبی(%) 68 68 67 68 53 70 70 62 67 60 68
سرعت بیشینه باد(km/h) 36 36 43 25 48 25 26 25 32 43 28
سمت بیشینه باد(°) جنوب غربی جنوب غربی جنوب غربی جنوب شرقی شمال غربی غربی جنوب غربی جنوب غربی شمال غربی جنوبی جنوب غربی
پدیده با اهمیت() کمی ابری کمی ابری کمی ابری کمی ابری کمی ابری کمی ابری کمی ابری کمی ابری کمی ابری کمی ابری کمی ابری
میزان بارش 24 ساعت گذشته(mm) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
میزان برف 24 ساعت گذشته(cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموع بارش سال زراعی تا امروز(mm) 252 277 298 221 227 278 215 390 395 278 233