خلاصه وضعيت جوي 24 ساعت قبل ايستگاه هاي هواشناسي استان
ثبت در ساعت UTC 06

ایستگاه گل تپه بهار اسدآباد قهاوند فامنین رزن کبودراهنگ نهاوند تویسرکان ملایر همدان
بیشینه دما(°C) -1 3 6 3 4 4 4 2 4 2 1
کمینه دما(°C) -4 -1 0 -2 -1 -2 -3 -2 -1 -1 -2
میانگین رطوبت نسبی(%) 87 86 71 80 80 75 85 91 77 83 84
سرعت بیشینه باد(km/h) 25 32 36 29 14 18 22 14 22 22 22
سمت بیشینه باد(°) شمال شرقی شمالی شمال غربی شمال غربی جنوب غربی شمال شرقی شمال غربی شمال غربی شمال غربی شمالی شمالی
پدیده با اهمیت() برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف برف
میزان بارش 24 ساعت گذشته(mm) 1.7 5.4 0.5 0.8 4.1 1.9 5.4 2.7 0.3 1.9 5.2
میزان برف 24 ساعت گذشته(cm) 2 4 1 2 3 3 3 1 1 1 6
مجموع بارش سال زراعی تا امروز(mm) 49.6 45.9 46.9 37.3 70.8 87.6 86.3 58.5 57.9 60.7 51.7