خلاصه وضعيت جوي 24 ساعت قبل ايستگاه هاي هواشناسي استان
ثبت در ساعت UTC 06

ایستگاه گل تپه بهار اسدآباد قهاوند فامنین رزن کبودراهنگ نهاوند تویسرکان ملایر همدان
بیشینه دما(°C) 9 11 15 10 8 6 9 10 13 15 11
کمینه دما(°C) 2 4 5 4 4 3 4 5 5 7 4
میانگین رطوبت نسبی(%) 86 85 75 87 90 77 85 85 76 78 85
سرعت بیشینه باد(km/h) 26 27 25 50 43 25 25 54 39 32 36
سمت بیشینه باد(°) جنوب شرقي شمال غربی شمال غربی جنوب شرقي جنوب غربی شرقی جنوب شرقي جنوب شرقي جنوب شرقي جنوب شرقي جنوب شرقي
پدیده با اهمیت() باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران باران
میزان بارش 24 ساعت گذشته(mm) 11 11 24 22 14 20 15 19 20 9 16
میزان برف 24 ساعت گذشته(cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموع بارش سال زراعی تا امروز(mm) 85 64 122 56 63 173 119 81 93 68 87