خلاصه وضعيت جوي 24 ساعت قبل ايستگاه هاي هواشناسي استان
ثبت در ساعت UTC 06

ایستگاه گل تپه بهار اسدآباد قهاوند فامنین رزن کبودراهنگ نهاوند تویسرکان ملایر همدان
بیشینه دما(°C) 6 10 12 10 10 8 9 12 10 11 10
کمینه دما(°C) -4 -6 1 -5 -3 -3 -4 -2 -1 -2 -5
میانگین رطوبت نسبی(%) 62 58 50 61 56 55 60 57 55 50 60
سرعت بیشینه باد(km/h) 18 22 18 22 18 14 40 22 33 22 29
سمت بیشینه باد(°) شمال غربی شمال شرقی شمال غربی شمال غربی شمال غربی شمال غربی شمال غربی شمال غربی جنوب غربی شمال غربی شمالی
پدیده با اهمیت() باد متوسط باد متوسط بادمتوسط بادمتوسط بادمتوسط باد ملایم باد شدید باد متوسط باد متوسط باد متوسط باد متوسط
میزان بارش 24 ساعت گذشته(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
میزان برف 24 ساعت گذشته(cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموع بارش سال زراعی تا امروز(mm) 237 267 426 228 277 413 335 437 409 330 312