خلاصه وضعيت جوي 24 ساعت قبل ايستگاه هاي هواشناسي استان
ثبت در ساعت UTC 06

ایستگاه گل تپه بهار اسدآباد قهاوند فامنین رزن کبودراهنگ نهاوند تویسرکان ملایر همدان
بیشینه دما(°C) 34 39 40 38 38 36 39 40 38 38 38
کمینه دما(°C) 23 11 18 16 18 21 16 26 23 19 15
میانگین رطوبت نسبی(%) 17 37 27 15 20 22 26 17 20 17 35
سرعت بیشینه باد(km/h) 50 40 29 40 47 29 36 43 47 54 54
سمت بیشینه باد(°) شرقی شرقی شمال شرقی جنوب شرقی شمال شرقی جنوب شرقی شرقی شرقی جنوب شرقی شرقی جنوب شرقی
پدیده با اهمیت() باد شدید باد شدید باد متوسط باد شدید باد شدید باد متوسط باد متوسط باد شدید باد شدید باد شدید باد شدید
میزان بارش 24 ساعت گذشته(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
میزان برف 24 ساعت گذشته(cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموع بارش سال زراعی تا امروز(mm) 443 475 655 444 552 650 559 782 670 599 506