خلاصه وضعيت جوي 24 ساعت قبل ايستگاه هاي هواشناسي استان
ثبت در ساعت UTC 06

ایستگاه گل تپه بهار اسدآباد قهاوند فامنین رزن کبودراهنگ نهاوند تویسرکان ملایر همدان
بیشینه دما(°C) 27 31 32 30 30 29 29 30 30 31 30
کمینه دما(°C) 11 9 11 11 13 12 12 14 14 16 10
میانگین رطوبت نسبی(%) 14 25 36 18 27 22 22 30 26 19 27
سرعت بیشینه باد(km/h) 18 36 7 32 10 21 0 10 28 18 25
سمت بیشینه باد(°) شرقی غربی جنوبی شمالی غربی شمال غربی آرام جنوبی جنوب غربی شرقی شمال شرقی
پدیده با اهمیت() کمی ابری وزش باد کمی ابری وزش باد کمی ابری کمی ابری کمی ابری کمی ابری وزش باد کمی ابری وزش باد
میزان بارش 24 ساعت گذشته(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
میزان برف 24 ساعت گذشته(cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموع بارش سال زراعی تا امروز(mm) 349 340 387 295 321 398 323 485 519 376 290