خلاصه وضعيت جوي 24 ساعت قبل ايستگاه هاي هواشناسي استان
ثبت در ساعت UTC 06

ایستگاه گل تپه بهار اسدآباد قهاوند فامنین رزن کبودراهنگ نهاوند تویسرکان ملایر همدان
بیشینه دما(°C) 25 28 31 28 29 28 29 30 28 29 29
کمینه دما(°C) 13 8 9 8 8 9 8 10 13 11 10
میانگین رطوبت نسبی(%) 35 50 50 40 46 42 47 45 37 38 40
سرعت بیشینه باد(km/h) 29 29 11 43 22 22 33 7 36 36 47
سمت بیشینه باد(°) شمال غربی شرقي غربی شمال غربی شمال غربی شمالی شمال غربی شمال غربی شمال غربی شمال غربی شمال غربی
پدیده با اهمیت() باد متوسط باد متوسط باد ملایم باد شدید بادمتوسط باد متوسط بادمتوسط باد خفیف باد متوسط باد شدید باد شدید
میزان بارش 24 ساعت گذشته(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
میزان برف 24 ساعت گذشته(cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموع بارش سال زراعی تا امروز(mm) 436 474 649 442 550 649 554 781 670 597 505