خلاصه وضعيت جوي 24 ساعت قبل ايستگاه هاي هواشناسي استان
ثبت در ساعت UTC 06

ایستگاه گل تپه بهار اسدآباد قهاوند فامنین رزن کبودراهنگ نهاوند تویسرکان ملایر همدان
بیشینه دما(°C) 32 37 37 37 37 35 35 36 35 36 37
کمینه دما(°C) 18 11 12 14 16 15 14 16 17 14 13
میانگین رطوبت نسبی(%) 16 31 34 16 25 20 20 33 26 23 25
سرعت بیشینه باد(km/h) 25 36 10 32 25 21 32 25 36 14 18
سمت بیشینه باد(°) جنوب غربی جنوب غربي جنوب غربي جنوبي شرقي جنوب شرقی جنوب شرقي جنوبی جنوب غربی شمال غربی شمال غربی
پدیده با اهمیت() کمی ابری وزش باد کمی ابری وزش باد کمی ابری کمی ابری وزش باد کمی ابری وزش باد کمی ابری کمی ابری
میزان بارش 24 ساعت گذشته(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
میزان برف 24 ساعت گذشته(cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموع بارش سال زراعی تا امروز(mm) 347 340 387 295 321 398 323 483 520 376 289