خلاصه وضعيت جوي 24 ساعت قبل ايستگاه هاي هواشناسي استان
ثبت در ساعت UTC 06

ایستگاه گل تپه بهار اسدآباد قهاوند فامنین رزن کبودراهنگ نهاوند تویسرکان ملایر همدان
بیشینه دما(°C) 13 14 17 12 14 14 12 16 15 15 15
کمینه دما(°C) 3 -3 1 -4 -1 -3 -3 1 3 4 -1
میانگین رطوبت نسبی(%) 37 37 47 41 47 38 52 40 35 29 39
سرعت بیشینه باد(km/h) 21 14 10 14 0 18 0 14 14 14 21
سمت بیشینه باد(°) جنوب غربی جنوب غربي جنوب شرقی غربی 0 شمالی 0 جنوبی غربی جنوبی جنوبی
پدیده با اهمیت() نیمه ابری نیمه ابری نیمه ابری نیمه ابری نیمه ابری نیمه ابری نیمه ابری نیمه ابری نیمه ابری نیمه ابری نیمه ابری
میزان بارش 24 ساعت گذشته(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
میزان برف 24 ساعت گذشته(cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموع بارش سال زراعی تا امروز(mm) 14 2 12 3 5 7 7 2 5 2 6