خلاصه وضعيت جوي 24 ساعت قبل ايستگاه هاي هواشناسي استان
ثبت در ساعت UTC 06

ایستگاه گل تپه بهار اسدآباد قهاوند فامنین رزن کبودراهنگ نهاوند تویسرکان ملایر همدان
بیشینه دما(°C) 17 22 22 22 22 21 23 23 20 22 21
کمینه دما(°C) 3 0 2 1 0 1 1 3 5 4 2
میانگین رطوبت نسبی(%) 37 39 47 39 44 39 40 42 38 39 41
سرعت بیشینه باد(km/h) 50 64 50 54 64 39 62 32 57 54 61
سمت بیشینه باد(°) غربی غربی غربی غربی جنوب غربی شمال غربی غربی غربی جنوب غربی جنوب غربي غربی
پدیده با اهمیت() کمی ابری کمی ابری کمی ابری کمی ابری کمی ابری کمی ابری کمی ابری کمی ابری کمی ابری کمی ابری کمی ابری
میزان بارش 24 ساعت گذشته(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
میزان برف 24 ساعت گذشته(cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموع بارش سال زراعی تا امروز(mm) 181 144 226 101 132 180 166 180 198 100 135