خلاصه وضعيت جوي 24 ساعت قبل ايستگاه هاي هواشناسي استان
ثبت در ساعت UTC 06

ایستگاه گل تپه بهار اسدآباد قهاوند فامنین رزن کبودراهنگ نهاوند تویسرکان ملایر همدان
بیشینه دما(°C) 18 23 24 24 24 22 20 25 23 24 23
کمینه دما(°C) 2 5 7 7 7 5 6 7 8 8 6
میانگین رطوبت نسبی(%) 67 53 64 54 59 63 67 54 53 51 57
سرعت بیشینه باد(km/h) 32 46 43 54 50 36 29 28 43 32 25
سمت بیشینه باد(°) جنوب غربی جنوبی شمالی جنوب غربی جنوب غربي جنوب غربي جنوبی جنوبی جنوب غربی جنوبی غربی
پدیده با اهمیت() وزش باد وزش باد وزش باد وزش باد باران وزش باد وزش باد وزش باد وزش باد وزش باد باران
میزان بارش 24 ساعت گذشته(mm) 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1
میزان برف 24 ساعت گذشته(cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموع بارش سال زراعی تا امروز(mm) 298 314 364 266 281 33 267 450 499 323 269