خلاصه وضعيت جوي 24 ساعت قبل ايستگاه هاي هواشناسي استان
ثبت در ساعت UTC 06

ایستگاه گل تپه بهار اسدآباد قهاوند فامنین رزن کبودراهنگ نهاوند تویسرکان ملایر همدان
بیشینه دما(°C) 25 30 31 30 31 29 30 30 29 30 30
کمینه دما(°C) 9 6 6 9 9 8 7 9 12 14 8
میانگین رطوبت نسبی(%) 29 41 47 28 25 31 36 36 30 25 35
سرعت بیشینه باد(km/h) 43 57 21 46 43 43 54 21 46 25 45
سمت بیشینه باد(°) جنوب غربی جنوبی جنوب غربی جنوب غربی جنوب غربی جنوب غربی جنوب غربی جنوب غربی غربی جنوب غربی غربی
پدیده با اهمیت() وزش باد وزش باد غبار وزش باد وزش باد وزش باد غبار غبار وزش باد غبار وزش باد
میزان بارش 24 ساعت گذشته(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
میزان برف 24 ساعت گذشته(cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموع بارش سال زراعی تا امروز(mm) 347 340 387 293 319 378 314 426 519 364 288