خلاصه وضعيت جوي 24 ساعت قبل ايستگاه هاي هواشناسي استان
ثبت در ساعت UTC 06

ایستگاه گل تپه بهار اسدآباد قهاوند فامنین رزن کبودراهنگ نهاوند تویسرکان ملایر همدان
بیشینه دما(°C) 5 11 11 11 10 8 10 13 10 11 10
کمینه دما(°C) -1 -4 0 -3 -2 -4 -5 -1 -1 3 -4
میانگین رطوبت نسبی(%) 70 57 64 64 63 66 60 52 52 53 59
سرعت بیشینه باد(km/h) 25 18 18 18 11 18 32 18 29 40 43
سمت بیشینه باد(°) جنوب غربی شمال شرقی جنوب غربي جنوب غربی شمالي غربی جنوب غربی شرقی غربی جنوبی جنوب غربي
پدیده با اهمیت() باد متوسط باد متوسط باد خفیف باد متوسط باد خفیف باد متوسط باد متوسط باد متوسط باد متوسط باد شدید باد شدید
میزان بارش 24 ساعت گذشته(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
میزان برف 24 ساعت گذشته(cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموع بارش سال زراعی تا امروز(mm) 194 184 303 162 193 332 243 276 270 203 221