خلاصه وضعيت جوي 24 ساعت قبل ايستگاه هاي هواشناسي استان
ثبت در ساعت UTC 06

ایستگاه گل تپه بهار اسدآباد قهاوند فامنین رزن کبودراهنگ نهاوند تویسرکان ملایر همدان
بیشینه دما(°C) 5 7 12 5 6 7 5 5 8 7 8
کمینه دما(°C) -6 -7 -6 -8 -8 -10 -9 -5 -5 -5 -9
میانگین رطوبت نسبی(%) 52 59 55 69 61 58 70 57 44 54 61
سرعت بیشینه باد(km/h) 18 14 10 14 10 14 0 21 18 18 25
سمت بیشینه باد(°) غربی شرقی شمالی غربی شمالی شمال غربی - جنوب شرقی شمال غربی شرقی شمالی
پدیده با اهمیت() صاف صاف صاف صاف صاف صاف صاف صاف صاف صاف صاف
میزان بارش 24 ساعت گذشته(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
میزان برف 24 ساعت گذشته(cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموع بارش سال زراعی تا امروز(mm) 135 159 189 150 136 170 124 258 269 201 143