آخرین عناوین ثبت شده در وبسایت
1395-10-29 - بسمه تعالی وزارت راه و شهرسازی سازمان هواشناسي کشور اداره کل هواشناسي استان همدان بولتن پیش بینی جاده 29/10/1395  طی امروز صاف تا قسمتی ابری گاهی نیمه ابری ووزش باد پیش بینی میگردد تاریخ29/10/1395 شنبه ساعت 00-08 ساعت 08-16 ساعت 16-24 گردنه اسدآباد صاف تانیمه ابری گاهی وزش باد صاف تانیمه ابری گاهی وزش باد صاف تانیمه ابری گاهی وزش باد زاغه صاف تانیمه ابری گاهی وزش باد صاف تانیمه ابری گاهی وزش باد صاف تانیمه ابری گاهی وزش باد گرمک صاف تانیمه ابری گاهی وزش باد صاف تانیمه ابری گاهی وزش باد صاف تانیمه ابری گاهی وزش باد 30/10/1395 یکشنبه ساعت 00-08 ساعت 08-16 ساعت 16-24 گردنه اسدآباد صاف تانیمه ابری گاهی وزش باد صاف تانیمه ابری گاهی وزش باد صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد زاغه صاف تانیمه ابری گاهی وزش باد صاف تانیمه ابری گاهی وزش باد صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد گرمک صاف تانیمه ابری گاهی وزش باد صاف تانیمه ابری گاهی وزش باد صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد 1/11/1395 دوشنبه ساعت 00-08 ساعت 08-16 ساعت 16-24 گردنه اسدآباد صاف تانیمه ابری گاهی وزش باد صاف تانیمه ابری گاهی وزش باد صاف تانیمه ابری گاهی وزش باد زاغه صاف تانیمه ابری گاهی وزش باد صاف تانیمه ابری گاهی وزش باد صاف تانیمه ابری گاهی وزش باد گرمک صاف تانیمه ابری گاهی وزش باد صاف تانیمه ابری گاهی وزش باد صاف تانیمه ابری گاهی وزش باد -