Loading...
|   سال جهش تولید با مشارکت مردم flag

پیام مدیر

حسین عابد

مدیر کل هواشناسی استان همدان

کشور ایران سرزمینی خشک و نیمه خشک است و مردم ایران با شرایط آب و هوایی آن کاملاَ آشنا هستند و در راستای سازگاری و تطابق با اقلیم، شرایط زندگی خود را بنا نموده اند. این موضوع در بیشتر اقالیم ایران تسری دارد. در این میان، مردم همدان از قدیم توجه ویژه در سکنا گزینی و برخورد با شرایط جوی و اقلیمی داشته اند. قبل از شروع فصل سرد، جارچیان همدان جمله" کسی که آذوقه زمستان ندارد، فصل زمستان را در همدان نماند" را در کوچه خیابان و محله جار می زدند که مبین درک درست مردم همدان از این شرایط بوده است. استان همدان پس از یک پاییز کوتاه، به سرعت از شرایط جوی تابستانی وارد وضعیت جوی زمستانی می شود. این رخداد برعکس در بهار به تابستان نیز صادق است. تقربیا در شش ماه سرد سال محصولی بر روی زمین وجود ندارد و از طرفی دیگر، با شروع اردیبهشت یک معجره در طبیعت همدان ایجاد شده، به سرعت شرایط سرسبزی در استان هویدا می شود. مردم در طول تاریخ این تجربه محیطی را درک کرده و به آن عمل می نموده اند به عبارتی شش ماه سال (فصل گرم) را تلاش، کوشش و آذوقه پس اندازه نموده و در شش ماه دوم سال، که امکان برداشت محصول اراضی و باغات نبوده، از آن استفاده می کردند.
فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x